Algemene voorwaarden Talent tot zijn Recht (versie maart 2022)

 Artikel 1: Definities

 1. ‘Opdrachtnemer’: Talent tot zijn Recht.
 2. ‘Cliënt’: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die deelneemt aan een KernTalentenanalyse of een andere dienst van Talent tot zijn Recht.
 3. ‘Opdrachtgever’: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten van Talent tot zijn Recht.
 4. ‘Opdracht’: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter uitvoering van die opdracht en, achteraf bezien, alle handelingen benodigd voor het aangaan van die opdracht.

Artikel 2: toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten wordt aangeboden of geleverd. In de offerte wordt verwezen naar de algemene voorwaarden op de website van Opdrachtnemer (www.talenttotzijnrecht.nl). Door aanvaarding van de offerte accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien gebleken is dat een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die zo dicht mogelijk bij de originele bepalingen liggen.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld op de offerte. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn exclusief en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.     
 3. De overeenkomst komt tot stand door:                                                                                                                                                                                                                                            a. aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever door middel van digitale instemming of ondertekening van de offerte en deze door opdrachtnemer is ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                 b. een schriftelijk gemaakte afspraak tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen 10 werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de diensten schriftelijk betwist.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht

 1. Iedere overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. Voor een betrouwbare KernTalentenanalyse is het van belang dat Cliënt juiste en volledige informatie geeft om zo beïnvloeding van de resultaten te voorkomen.
 3. Opdrachtgever en Cliënt zijn verplicht Opdrachtnemer alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever/cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken.
 4. Indien de voorgaande gegevens niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels.

Artikel 5: Wijziging van de Opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de Opdracht geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. De inhoud van de gesprekken tussen Cliënt en de Opdrachtnemer en van de KernTalentenanalyse worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal aan niemand, ook niet aan de Opdrachtgever (indien dit niet Cliënt is) enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij Cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever/Cliënt die in het kader van de overeenkomst met Opdrachtnemer zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan.
 3. Door het aangaan van een Opdracht door Opdrachtgever/Cliënt met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de Opdracht verkregen persoonsgegevens. Opdrachtnemer gebruikt de gegevens uitsluitend voor de eigen activiteiten en zal geen persoonsgegevens zonder toestemming van de betrokkene aan derden verstrekken.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. De rechten met betrekking tot alle producten, die door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht worden gebruikt en/of ontwikkeld, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande lid bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.
 3. Op schriftelijk materiaal dat door Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar werkzaamheden aan Opdrachtgever of aan bij Opdrachtgever betrokken derden ter beschikking wordt gesteld, rust auteursrecht van Opdrachtnemer en van derden; het is Opdrachtgever en de bij haar betrokken derden aan wie dit materiaal ter beschikking mocht worden gesteld, dan ook niet toegestaan om dit materiaal te verveelvoudigen of anderszins daarvan gebruik te maken op andere wijze dan door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst beoogd.

 

Artikel 8: Tarieven, betaling en verzuim

 1. De tarieven zijn exclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of aanbieding.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. In ieder geval zal Opdrachtnemer verlangen ingeval Opdrachtgever ook de Cliënt is, dat de betaling uiterlijk een dag voorafgaand aan het eerste analysegesprek plaatsvindt. Dit laatste in verband met een optimale verstandshouding met de Cliënt.
 3. Indien betaling uitblijft geldt het volgende:                                                                                                                                                                                                                                   a. indien de Opdrachtgever niet ook de Cliënt is, stuurt Opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn tweemaal een                                           betalingsherinnering. Indien niet binnen veertien dagen na datum van de tweede betalingsherinnering aan de betalingsplicht is voldaan, zal               Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtgever vorderen.                                                                                                               b. Indien de betaling van Opdrachtgever die tevens Cliënt niet binnen de gestelde termijn van lid 2 plaatsvindt, ontvangt Opdrachtgever een                  schriftelijke betalingsherinnering. Is ook na de betalingsherinnering niet binnen 14 dagen betaalt, is Opdrachtnemer gerechtigd de                                  overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijk tussenkomst, te ontbinden. Zonder tot enige vergoeding van schade verplicht te            zijn.
 4. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Bij betalingsachterstand is Opdrachtnemer gerechtigd werkzaamheden van de Opdracht op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Zonder tot enige vergoeding van schade verplicht te zijn. 
 5. Ingeval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 6. Tariefswijzigingen gaan in op 1 januari van elk nieuw kalenderjaar. Met het oog op inflatie wordt het (uur)tarief elk jaar geïndexeerd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De gevolgen van het gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte diensten en verstrekte verslagen, rapportages en adviezen liggen buiten de controlesfeer van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beslissingen genomen door Opdrachtgever of derden genomen op basis van de door Opdrachtnemer verrichte diensten, verslagen, rapportages en adviezen.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de door Opdrachtgever geleden schade, dan is de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval er sprake is van een langdurige interim opdracht, geldt hiervoor het maximumbedrag van het aantal gewerkte uren maal uurtarief in de maand voor de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid heeft geleid.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de Cliënt of de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht is uitgegaan van door Cliënt of de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer betreft.
 2. Ingeval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever wegens het niet, ontijdig of onjuist voltooien van overeengekomen Opdracht door Opdrachtnemer. Onder overmacht in deze zin wordt onder andere ziekte of arbeidsongeschiktheid of bijzondere privé́ omstandigheden van de analist/adviseur van Opdrachtnemer verstaan.
 3. Opdrachtgever dient de schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 4. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Opdrachtnemer vervalt binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 10: afspraak verzetten

 1. Indien Cliënt de afspraak wenst te verzetten, dan dient hij dit 24 uur voor de afspraak per mail (laura@talenttotzijnrecht.nl) aan te kondigen. Indien dit minder dan 24 uur voor de afspraak geschiedt, kan Opdrachtnemer 25 euro administratiekosten in rekening brengen.
 2. Indien Cliënt zonder afmelding per e-mail niet op een afspraak verschijnt, kan Opdrachtnemer de volledige kosten van die afspraak in rekening brengen.
 3. Indien Opdrachtnemer een afspraak verzet (bijvoorbeeld in geval van ziekte van de analist) zal er kosteloos een nieuwe datum worden afgesproken.

Artikel  11: Annulering van de Opdracht

 1. Annulering van de Opdracht door Cliënt of de Opdrachtgever dient per e-mail (laura@Talenttotzijnrecht.nl) te geschieden.                                                  a. Bij annulering binnen 6 – 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende dienst is de Opdrachtgever 25% van de opdrachtsom verschuldigd.    b. Bij annulering binnen 3-5 werkdagen voor aanvang van de betreffende dienst is de Opdrachtgever 50% van de opdrachtsom verschuldigd.          c. Bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van de betreffende dienst, of bij annulering nadat de is aangevangen, is de Opdrachtgever                100% van de opdrachtsom verschuldigd.                                                                                                                                                                                                                                         d. Opdrachtgever is 100% van de opdrachtsom verschuldigd indien er zonder annulering geen gebruik wordt gemaakt van de overeengekomen            diensten.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van betaalde gelden.
 3. Indien Cliënt verhinderd is, kan Cliënt of Opdrachtgever voor een vervangende Cliënt zorgen. Opdrachtnemer dient hier minimaal 8 werkdagen voor aanvang van de betreffende dienst per e-mail (laura@talenttotzijnrecht.nl) van op de hoogte gebracht te worden. Op dat moment moet ook aan Opdrachtnemer medegedeeld worden wie de vervangende Cliënt is met diens naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Artikel 12: Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gewijzigd.
 2. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Opdrachten alsook op alle nog lopende Opdrachten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.
 3. Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijn van 30 dagen niet akkoord gaat met het doorvoeren van de aangekondigde wijzigingen, zullen partijen in overleg treden over de potentiële wijziging van de voorwaarden. Indien de partijen niet overeenstemming bereiken dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13: Ontbinding, beëindigen opdracht

 1. In geval van Faillissement of Surseance van betaling van Opdrachtnemer is de overeenkomst van opdracht van rechtswege ontbonden.
 2. Opdrachten die niet een bepaald resultaat tot voorwerp hebben en die bovendien voor onbepaalde tijd zijn gesloten, kunnen door elk der partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van een maand.

 Artikel 14: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.